Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dorcas

 

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Bieder: De Gebruiker die een Bod uitbrengt of wenst uit te brengen op de Veiling;

Bod: Een door de Bieder geboden bedrag voor het Product;

Dorcas: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Stichting Dorcas Aid International gevestigd aan Radioweg 1 te Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 41236410;

Gebruiker: De natuurlijke persoon die een account heeft aangemaakt op de Website;

Geschonken Zaak: De fysieke zaak die de Schenker aan Dorcas schenkt of heeft geschonken;

Koopovereenkomst: De koopovereenkomst tussen Dorcas en de Koper;

Koper: De Bieder die de winnaar van een Veiling is geworden;

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Dorcas en de Gebruiker die via de Website tot stand komt;

Product: De fysieke zaak die door Dorcas op de Veiling wordt aangeboden;

Schenker: De Gebruiker die een zaak aan Dorcas wenst te schenken, schenkt of heeft geschonken;

Schenkingsovereenkomst: De schenkingsovereenkomst tussen Dorcas en de Schenker;

Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail;

Veiling: De online veiling (verkoop per opbod), beschikbaar via de Website of via een ander online kanaal, waar Dorcas het Product te koop aanbiedt;

Website: De website Dorcas Veiling | Eenmaal, andermaal, verkocht! die door Dorcas wordt beheerd.

1.2 Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en op de Overeenkomst tussen Dorcas en de Gebruiker.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Dorcas het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de Gebruiker niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.4 Dorcas heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Gebruiker wordt via de e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerktreding.
2.5 Indien Dorcas niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Dorcas in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6 De Producten zijn aan Dorcas geschonken en worden door Dorcas zonder winstoogmerk verkocht. De opbrengst van de verkoop van de Producten wordt aangewend ter realisatie van haar ontwikkelingswerkzaamheden.

 

Artikel 3 Gebruiksvoorwaarden

3.1 Bij het gebruik van de Website dient de Gebruiker zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden. Het is niet toegestaan om van de Website gebruik te maken op een manier die andere Gebruikers van de Website zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van de Website zou kunnen aantasten.
3.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de Website te omzeilen dan wel te kraken.

 

Artikel 4 Website

4.1 De diensten op de Website worden enkel aangeboden aan Gebruikers die 18 jaar of ouder zijn.
4.2 Dorcas is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen.
4.3 Dorcas kan zonder aankondiging wijzigingen in elk onderdeel van de Website aanbrengen.

 

Artikel 5 Account

5.1 Om gebruik te kunnen maken van de diensten op de Website dient de Gebruiker een account aan te maken. Het aanmaken van een account is gratis.
5.2 Het account kan enkel worden aangemaakt nadat de Gebruiker heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
5.3 Nadat de registratie succesvol is voltooid, stuurt Dorcas de Gebruiker onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie.
5.4 Alle gegevens die de Gebruiker bij het aanmaken van het account aan Dorcas verstrekt dienen correct en volledig te zijn.
5.5 De Gebruiker is verplicht, indien zich wijzigingen in zijn gegevens voordoen deze wijzigingen onverwijld via zijn account aan Dorcas door te geven.
5.6 Het account is niet overdraagbaar.
5.7 De Gebruiker dient uiterst zorgvuldig om te gaan met – en is verantwoordelijk voor – de inloggegevens. De inloggegevens zijn niet overdraagbaar. De Gebruiker is ten aanzien van de inloggegevens verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten ten opzichte van een ieder en zal deze inloggegevens dan ook niet aan derden verstrekken of kenbaar maken.
5.8 Indien de Gebruiker constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn account, dan dient de Gebruiker:
a. Dorcas daarvan onverwijld in kennis te stellen;
b. Zijn wachtwoord te wijzigen.
5.9 Indien de Gebruiker zijn wachtwoord is vergeten, dan kan de Gebruiker via de Website het verzoek indienen om zijn wachtwoord te herstellen. Vervolgens wordt naar de Gebruiker een e-mail gestuurd waarmee hij zijn wachtwoord kan herstellen.
5.10 Dorcas kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de door de Gebruiker toegepaste inloggegevens of voor ongeautoriseerd gebruik door een derde van het account van de Gebruiker.
5.11 Dorcas heeft het recht de toegang van de Gebruiker tot zijn account te blokkeren zonder dat de Gebruiker recht heeft op enige vorm van compensatie, indien:
a. De Gebruiker in strijd handelt met de doelstelling van de Website, wet- of regelgeving en/of deze algemene voorwaarden;
b. De Gebruiker onrechtmatig handelt jegens Dorcas.
5.12 Dorcas is niet aansprakelijk voor enige schade die de Gebruiker lijdt door de blokkering van de toegang tot zijn account.
5.13 De Gebruiker kan te allen tijde de registratie beëindigen via zijn account. Dorcas heeft het recht de beëindiging te weigeren indien de Gebruiker nog niet al zijn verplichtingen is nagekomen die volgen uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de Website, de programmatuur en waar het door Dorcas aan de Gebruiker verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Dorcas of bij haar licentiegever(s).
6.2 De Gebruiker dient de intellectuele eigendomsrechten van Dorcas en van haar licentiegever(s) te allen tijde te respecteren.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Dorcas kan niet instaan voor de continue beschikbaarheid van de Website en voor de juistheid van al de op de Website voorkomende gegevens. De Website wordt aangeboden in zijn huidige staat en zoals beschikbaar, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook.
7.2 Dorcas garandeert niet dat de Website vrij is van storingen. De Gebruiker erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. Dorcas is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de dienstverlening.
7.3 Dorcas is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

 

Artikel 8 Overmacht

8.1 Dorcas is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Gebruiker indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Dorcas geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dorcas niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan: een tekortkoming van een Koper, een tekortkoming van een Schenker, een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen of van (online) diensten van derden, epidemieën, pandemie, overheidsmaatregelen, wijzigingen in wet- en regelgeving, stroomstoring, e-mailstoring, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, rellen, brand, diefstal, extreme weersomstandigheden, natuurrampen, dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, hackerattack, stakingen, transportmoeilijkheden, autopech, files, blokkades, ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Dorcas de Overeenkomst uitvoert, alsmede iedere andere situatie waarop Dorcas geen (beslissende) controle kan uitoefenen dan wel die niet aan Dorcas te wijten is.

 

Artikel 9 Klantenservice

9.1 Voor vragen over de Website of het indienen van een klacht kan de Gebruiker contact opnemen met de klantenservice van Dorcas. De klantenservice van Dorcas is bereikbaar via het e-mailadres: veiling@dorcas.nl.
9.2 Bij Dorcas ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, dan wordt door Dorcas binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1 Dorcas verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Gebruiker het privacy statement van Dorcas raadplegen, zie https://dorcas.nl/wp-content/uploads/2018/07/Dorcas-Privacy-Statement.pdf.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen de Gebruiker en Dorcas zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Dorcas is gelegen. De Gebruiker heeft 1 maand de tijd nadat Dorcas zich Schriftelijk jegens de Gebruiker op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

HOOFDSTUK 2: BIEDERS EN KOPERS

Artikel 12 Aanbod

12.1 Ieder aanbod van Dorcas op de Website en op overige online kanalen is vrijblijvend.
12.2 Kennelijke verschrijvingen en fouten op de Website en op overige online kanalen zijn niet bindend voor Dorcas.

 

Artikel 13 Veiling en totstandkoming van de Koopovereenkomst

13.1 Een Bod kan slechts worden uitgebracht binnen de veilingperiode. De veilingperiode staat bij het aanbod van het Product vermeld.
13.2 Dorcas heeft het recht een Bod te verwijderen indien er sprake is van of Dorcas het vermoeden heeft dat er sprake is van fraude of misbruik, indien het Bod hoogstwaarschijnlijk een vergissing is van de Bieder of indien Dorcas reden heeft om aan te nemen dat het Bod een vergissing is.
13.3 Indien na het verstrijken van de veilingperiode het Bod van de Bieder het hoogste bod op de Veiling is, dan is de Bieder de Koper en komt de Koopovereenkomst tot stand.
13.4 De Koper ontvangt via de e-mail een bevestiging van de totstandkoming van de Koopovereenkomst.

 

Artikel 14 Betaling

14.1 Naar de Koper wordt een betaalverzoek gestuurd via de e-mail. Betaling dient te geschieden via iDEAL.
14.2 Indien de Koper niet tijdig gehoor geeft aan het betaalverzoek, dan stuurt Dorcas de Koper een betalingsherinnering. Geeft de Koper geen gehoor aan de betalingsherinnering, dan heeft Dorcas het recht de Koopovereenkomst middels een Schriftelijke verklaring te ontbinden en het Product opnieuw via de Veiling te koop aan te bieden.

 

Artikel 15 Levering en verzendkosten

15.1 Bij het aanbod van het Product wordt kenbaar gemaakt of het Product naar de Koper wordt opgestuurd of dat de Koper het Product dient op te halen.
15.2 Indien het Product naar de Koper wordt opgestuurd, dan staat de kostencategorie voor het verzenden van het Product bij het aanbod.
15.3 Indien de Koper het Product dient op te halen, dan staat in het aanbod de plaats waar het Product opgehaald dient te worden. Dient de Koper het Product bij een Schenker op te halen, dan brengt Dorcas de Koper en de Schenker met elkaar in contact zodat zij een afspraak met elkaar kunnen maken voor het ophalen van het Product.
15.4 Indien het Product naar de Koper wordt opgestuurd, dan gaat het risico van het Product over op de Koper op het moment dat het Product aan de Koper is bezorgd.
15.5 Indien de Koper het Product dient op te halen, dan gaat het risico van het Product over op de Koper op het moment dat de Koper een aanvang maakt met een leveringshandeling, zoals het optillen en/of demonteren van het Product. Het verplaatsen en demonteren van het Product op het moment van levering is volledig voor risico van de Koper.

 

Artikel 16 Herroepingsrecht en retourbeleid

16.1 De Koper kan de Koopovereenkomst gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De herroepingsperiode verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde het Product fysiek in bezit krijgt.
16.2 Wil de Koper gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de Koper dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen nadat de Koper of een door de Koper aangewezen derde het Product fysiek in bezit krijgt aan Dorcas kenbaar te maken. Dit kan via het e-mailadres veiling@dorcas.nl. Aan de Koper wordt een retourformulier verstrekt dat de Koper kan gebruiken indien hij de Koopovereenkomst wil ontbinden, maar de Koper is daartoe niet verplicht.
16.3 Indien de Koper op elektronische wijze aan Dorcas kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Dorcas na ontvangst van deze melding de Koper een ontvangstbevestiging via de e-mail.
16.4 De Koper kan ook, zonder eerst Dorcas ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het Product binnen de bedenktijd zoals omschreven in artikel 16.1 retourneren aan Dorcas. In een dergelijk geval dient de Koper het retourformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de Koper een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
16.5 Tijdens de herroepingsperiode zal de Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Koper zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat het Product slechts mag worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel gebruikelijk is.
16.6 Indien de Koper de Koopovereenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het Product voor rekening van de Koper. Een indicatie van de hoogte van de verzendkosten wordt aan de Koper kenbaar gemaakt. Voor de exacte hoogte van het verzendtarief kan de Koper de website van zijn vervoerder raadplegen.
16.7 Heeft de Koper aan Dorcas kenbaar gemaakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan dient de Koper binnen 14 dagen na deze kennisgeving aan Dorcas het Product onbeschadigd naar het volgende retouradres terug te sturen:

Dorcas Regiocentrum Apeldoorn
Laan van Westenenk 108
7336 AZ Apeldoorn

16.8 Het terugsturen is voor risico van de Koper. De Koper dient het pakket dat hij terugstuurt voldoende te frankeren. De Koper dient te bewijzen dat het pakket met het Product tijdig is teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
16.9 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt te allen tijde bij de Koper.
16.10 De Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product die het gevolg is van het gebruik van het Product, dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken van het Product vast te stellen.
16.11 Dorcas zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de Koper een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht de betaalde aankoopprijs en de verzendkosten voor het opsturen van het Product (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Koper voor een andere wijze van levering dan de door Dorcas geboden goedkoopste standaard levering) restitueren.
16.12 Dorcas mag wachten met terugbetaling tot Dorcas het Product retour heeft ontvangen van de Koper.
16.13 Dorcas betaalt de Koper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Koper uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Artikel 17 Klachten en gebrek

17.1 Indien het Product kapot of beschadigd aan de Koper is geleverd, dan dient de Koper Dorcas daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 2 maanden nadat de Koper weet of redelijkerwijs had behoren te weten dat het Product niet aan de Koopovereenkomst beantwoordt een melding te maken bij Dorcas. Klachten die later door de Koper worden ingediend, worden niet door Dorcas in behandeling genomen.
17.2 Dorcas adviseert de Koper het Product direct na de levering te controleren op gebreken en beschadigingen.
17.3 Aangezien de Producten aan Dorcas zijn geschonken en Dorcas de Producten zonder winstoogmerk verkoopt, kan niet van Dorcas gevergd worden dat zij bij een gebrek, waaronder transportschade, aan een geleverd Product het gebrek herstelt. Daarnaast is het voor Dorcas, in de meeste gevallen, onmogelijk om een vervangend product te leveren, aangezien Dorcas geen identiek product op voorraad heeft. Dorcas is niet bekend met de staat van het Product en mag afgaan op de informatie die de Schenker aan Dorcus heeft verstrekt over het Product. Bij de levering van een gebrekkig Product heeft de Koper het recht de Koopovereenkomst te ontbinden of op vermindering van de prijs in evenredigheid met de mate van het gebrek aan het Product.

 

Artikel 18 Aansprakelijkheid

18.1 De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de Koper kunnen enigszins afwijken van de kleuren die het Product werkelijk heeft. Dorcas is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
18.2 Indien Dorcas aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen in deze algemene voorwaarden rechtens niet is toegestaan, dan is de aansprakelijkheid van Dorcas beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de prijs die de Koper betaald heeft voor het Product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

HOOFDSTUK 3: SCHENKERS

Artikel 19 Totstandkoming van de Schenkingsovereenkomst en startbedrag

19.1 De Schenkingsovereenkomst komt tot stand op het moment dat:
a. De Schenker via de Website een advertentie heeft aangemaakt met foto’s en een omschrijving van de Geschonken Zaak en de Schenker middels het aanvinken van een aanvinkvakje op de Website heeft verklaard de Geschonken Zaak te leveren aan Dorcas doordat hij voortaan de Geschonken Zaak houdt voor Dorcas; en
b. Deze advertentie door Dorcas is goedgekeurd en Dorcas via de e-mail, waarin Dorcas kenbaar maakt dat de advertentie is goedgekeurd, aan de Schenker heeft verklaard de levering van de Geschonken Zaak te aanvaarden en bezitter wordt van de Geschonken zaak.
19.2 Na de goedkeuring en aanvaarding zoals omschreven in artikel 19.1 sub. b. wordt de Geschonken Zaak door Dorcas op de Veiling aangeboden.
19.3 Dorcas heeft het recht zonder opgave van reden de schenking van de Schenker te weigeren. De Schenker wordt daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail in kennis gesteld.
19.4 Dorcas bepaalt het minimale startbedrag dat op de Veiling voor de Geschonken Zaak geboden dient te worden.

 

Artikel 20 Bevoegdheid en eigendomsoverdracht van de Geschonken Zaak

20.1 De Schenker verklaart bevoegd te zijn over de Geschonken Zaak te beschikken en bevoegd te zijn de Geschonken Zaak te schenken en dat het schenken van de Geschonken Zaak niet in strijd is met wet- en/of regelgeving en niet de rechten van derden schendt.
20.2 De levering van de Geschonken Zaak aan Dorcas geschiedt doordat de Schenker en Dorcas tijdens de totstandkoming van de Schenkingsovereenkomst overeenkomen dat de Schenker de Geschonken Zaak voortaan houdt voor Dorcas. (De Schenker wordt houder van de Geschonken Zaak en Dorcas wordt bezitter van de Geschonken Zaak.) De Geschonken Zaak wordt derhalve eigendom van Dorcas op het moment dat Dorcas de goedkeuring van de advertentie met daarin de verklaring zoals omschreven in artikel 19.1 sub. b via de e-mail naar de Schenker heeft gestuurd.

 

Artikel 21 Verplichtingen van de Schenker

21.1 De schenking kan niet herroepen worden.
21.2 De Schenker is gehouden foto’s en een deugdelijke omschrijving van de Geschonken Zaak op te nemen in zijn advertentie, zodat Dorcas en Bieders een goed beeld kunnen krijgen van de Geschonken Zaak. De Schenker garandeert dat de foto’s van de Geschonken Zaak niet bewerkt of gemanipuleerd zijn en dat de omschrijving van de Geschonken Zaak overeenstemt met de werkelijke staat en kenmerken van de Geschonken Zaak.
21.3 Indien tijdens de periode dat de Schenker de Geschonken Zaak voor Dorcas houdt de Geschonken Zaak te niet gaat, beschadigd raakt, verloren is of gestolen is, dan dient de Schenker Dorcas daarvan onverwijld in kennis te stellen.
21.4 Bij zijn advertentie dient de Schenker te vermelden of de Geschonken Zaak bij een verkoop via de Veiling naar de Koper wordt opgestuurd of dat de Koper de Geschonken Zaak bij de Schenker dient op te halen. Indien de Geschonken Zaak wordt opgestuurd, dan dient de Schenker de hoogte van de verzendkosten in zijn advertentie te vermelden. Indien de Geschonken Zaak dient te worden opgehaald, dan zal bij een verkoop via de Veiling Dorcas de Schenker en de Koper met elkaar in contact brengen, zodat zij met elkaar een afspraak kunnen maken voor het ophalen van de Geschonken Zaak.
21.5 Nadat de Geschonken Zaak door Dorcas verkocht is via de Veiling dient de Schenker namens Dorcas de Geschonken Zaak aan de Koper te leveren en de Geschonken Zaak aan de Koper ter hand te stellen.
21.6 Het is de Schenker, als Bieder, niet toegestaan een Bod uit te brengen op de Veiling op een Product dat hijzelf aan Dorcas geschonken heeft.
21.7 Indien de Schenker toerekenbaar zijn verplichtingen jegens Dorcas die voortvloeien uit de Schenkingsovereenkomst, deze algemene voorwaarden, in het bijzonder wordt hierbij verwezen naar de leveringshandeling zoals omschreven in artikel 21.5, of de wet niet nakomt en de Schenker geen gehoor heeft gegeven aan een door Dorcas gestuurde ingebrekestelling waarin de Schenker wordt verzocht alsnog binnen een redelijke termijn na te komen, dan is de Schenker aansprakelijk voor de schade die Dorcas daardoor lijdt, waaronder de kosten en/of schadevergoeding die Dorcas aan de Koper dient te betalen doordat de Schenker zijn verplichtingen niet is nagekomen.

 

Artikel 22 Vrijwaring

22.1 De Schenker vrijwaart Dorcas voor alle aanspraken van derden die verband houden met het schenken van de Geschonken Zaak. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de Schenker op verzoek van Dorcas voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin Dorcas door derden betrokken wordt op zich zal nemen of zal ondersteunen, en dat de Schenker alle schade en kosten zal vergoeden, die samenhangen met zulke aanspraken van derden.